นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 85 คน

เยี่ยมชม 31,511 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 1 ปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 เม.ย. 64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง การประกาศผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 5 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2563  แชร์  
14 ก.ค. 63รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 แชร์  
13 ก.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  แชร์  
13 ก.ค. 63หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แชร์  
13 ก.ค. 63รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ปี 2563 แชร์  
30 มิ.ย. 63รายงานสถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา