นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 55 คน

เยี่ยมชม 4,802 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 24 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
1 ธ.ค. 63จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปภายในหมู่บ้านห้วยสะอาด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
1 ธ.ค. 63จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปภายในหมู่บ้านห้วยสะอาด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
1 ธ.ค. 63จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปภายในหมู่บ้านโคกกระแช หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
30 พ.ย. 63จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมทั้งเปิด-ปิด น้ำประปา บ้านศรีนาวา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 พ.ย. 63จ้างเหมาพนักงานประจำรถยนต์การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 พ.ย. 63จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมทั้งเปิด-ปิด น้ำประปา บ้านศรีนาวา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 พ.ย. 63จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมดูและระบบประปาหมู่บ้านทบ้านทรัพย์อุดม หมู่ 11 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 พ.ย. 63จ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 พ.ย. 63ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 พ.ย. 63ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 พ.ย. 63ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
24 พ.ย. 63จ้างเหมาวงดุริยางค์ การแสดงของนักเรียน กลุ่มแม่บ้านตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 พ.ย. 63จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 พ.ย. 63จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 พ.ย. 63จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 พ.ย. 63ซื้อถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 พ.ย. 63จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
9 พ.ย. 63ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
9 พ.ย. 63ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
9 พ.ย. 63ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา