นายอภิศักดิ์  จันทรโคตร รักษาราชแทนปลัด อบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ นำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดตกแต่งสถานที่บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้เกิดความสวยงามแก่ผู้พบเห็น เหมาะสม น่าอยู่ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการปลูกต้นไม้ประดับ จัดสวนบริเวณแนวรั้วด้านหน้าสำนักงานและจัดสวนบริเวณพระบรมฉายาลักษณ์พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านหน้าสำนักงาน