นางสาวพูลทรัพย์  ไพศาล  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญเป็นประธานในที่ประชุมความร่วมมือเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อนุรักษ์  ฟื้นฟู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการธนาคารขยะประจำหมู่บ้าน ลดคัดแยกขยะใช้ประโยชน์จากขยะด้วยกิจกรรม (3 RS) ประจำปีงบประมาณ  2564  ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2564