กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ได้ดำเนินการออกสำรวจเก็บข้อมูลพื้นที่ ที่จะดำเนินการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 เพื่อตอบสนอง ความต้องการ แก้ไขปัญหา ให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลถ้ำเเจริญ โดยประสานกับ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล และพี่น้องในพื้นที่ ซึ่งได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดี