นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 146 คน

เยี่ยมชม 26,018 คน

ข่าวประชาคมหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ จัดทำโครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 บ้าน โนนสว่ง หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 10

5 เมษายน 2564 7 ครั้ง จ่าเอกศรีอำพร ศรีป้อง แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ จัดทำโครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 บ้าน โนนสว่ง หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 10  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ศาลาประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 10  

เอกสารแนบ 13 ไฟล์
ประชาคม ม 10..jpg394.66 KB   แสดงภาพ
ประชาคม ม 102.jpg400.96 KB   แสดงภาพ
ประชาคม ม 103.jpg438.42 KB   แสดงภาพ
ประชาคม ม 104.jpg395.63 KB   แสดงภาพ
ประชาคม ม 105.jpg405.68 KB   แสดงภาพ
ประชาคม ม 106.jpg411.82 KB   แสดงภาพ
ประชาคม ม3 1.jpg331.39 KB   แสดงภาพ
ประชาคม ม3 2.jpg389.11 KB   แสดงภาพ
ประชาคม ม3 3.jpg331.39 KB   แสดงภาพ
ประชาคม ม3 4.jpg353.79 KB   แสดงภาพ
ประชาคม ม3 5.jpg356.39 KB   แสดงภาพ
ประชาคม ม3.jpg254.89 KB   แสดงภาพ
ประชาคม ม10 1.jpg405.25 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา