นายอภิศักดิ์  จันทะวงษ์ศรี นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม  2563