วันที่ 19 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากชาวบ้าน บ้านถ้ำเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำเจริญกรณีน้ำท่วมขังถนนเส้นทางบ้านถ้ำเจริญ ไปบ้านห้วยสะอาด หมู่ที่ 4 ทำให้รถที่สัญจรไปมาไม่สะดวก อาจเกิดอุบัติเหตุได้

                องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ได้สั่งการให้กองช่างร่วม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ลงสำรวจโดยเร่งด่วนและได้ดำเนินการแก้ไข โดยการขุดดินที่ทับถมรางระบายน้ำซึ่งเป็นสาเหตุทำให้น้ำไม่ไหลเป็นระยะทางกว่า 50 เมตร และใช้รถดับเพลิงล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำ จึงสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ การดำเนินการในครั้งได้รับความร่วมจากชาวบ้าน หมูที่ 1 ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดีจึงสามาาถแก้ไขปัญหาได้ด้วยดี