นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 27 คน

เยี่ยมชม 11,788 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องทุกข์จากชาวบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำเจริญกรณี นำ้ท่วมขังถนนภายในหมู่บ้าน

26 สิงหาคม 2563 28 ครั้ง แมน ลายงาม แชร์  

                วันที่ 19 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากชาวบ้าน บ้านถ้ำเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำเจริญกรณีน้ำท่วมขังถนนเส้นทางบ้านถ้ำเจริญ ไปบ้านห้วยสะอาด หมู่ที่ 4 ทำให้รถที่สัญจรไปมาไม่สะดวก อาจเกิดอุบัติเหตุได้

                องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ได้สั่งการให้กองช่างร่วม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ลงสำรวจโดยเร่งด่วนและได้ดำเนินการแก้ไข โดยการขุดดินที่ทับถมรางระบายน้ำซึ่งเป็นสาเหตุทำให้น้ำไม่ไหลเป็นระยะทางกว่า 50 เมตร และใช้รถดับเพลิงล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำ จึงสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ การดำเนินการในครั้งได้รับความร่วมจากชาวบ้าน หมูที่ 1 ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดีจึงสามาาถแก้ไขปัญหาได้ด้วยดี

เอกสารแนบ 15 ไฟล์
.231.34 KB   แสดงภาพ
.213.66 KB   แสดงภาพ
.243.24 KB   แสดงภาพ
.414.39 KB   แสดงภาพ
.381.06 KB   แสดงภาพ
.297.29 KB   แสดงภาพ
.255.28 KB   แสดงภาพ
.378.25 KB   แสดงภาพ
.401.25 KB   แสดงภาพ
.351.91 KB   แสดงภาพ
.329.53 KB   แสดงภาพ
.381.06 KB   แสดงภาพ
.368.03 KB   แสดงภาพ
.378.25 KB   แสดงภาพ
.364.64 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา