องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ได้รับการประสานจาก รพ.สต.ถ้ำเจริญ เนื่องด้วย ตรวจพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายใหม่ ในพื้นที่ บ้านถ้ำเจริญ หมู่ที่ 1 จึงขอให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ออกดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลาย ที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกมาสู่คน และเป็นการป้องการแพร่ระบาด ในพื้นที่ นั้น 

                   วันที่ 25 สิงหาคม  2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงออกดำเนินการโดยร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ถ้ำเจริญ ทำการพ่นหมอกควัน ณ บ้านถ้ำเจริญ หมู่ที่ 1