สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง (ป.ป.ช.)  ประชาสัมพันธ์ เว็บไชต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์ปกครองท้องถิ่น http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?