นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 34 คน

เยี่ยมชม 11,594 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง (ป.ป.ช.) ประชาสัมพันธ์ เว็บไชต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์ปกครองท้องถิ่น http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?

17 ธันวาคม 2563 12 ครั้ง จ่าเอกศรีอำพร ศรีป้อง แชร์  

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง (ป.ป.ช.)  ประชาสัมพันธ์ เว็บไชต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์ปกครองท้องถิ่น http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ปปช..jpg143.32 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา