ตามที่มีการรับแจ้งร้องทุกข์เกี่ยวกับไฟฟ้า ระบบประปา ถนนหนทาง และสาธรณูปโภคอื่นๆ ที่ชำรุดเสียหายเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญได้รับแจ้งจึงจัดชุดออกซ่อมแซม เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในตำบลถ้ำเจริญ  และขอประชาสัมพันธ์ หากผู้ใดพบเห็นการเกิดความชำรุดเสียหายแก่สิ่งสาธารณะประโยชน์และได้รับความเดือดร้อนประการใด แจ้งมายัง ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่งวนตำบลถ้ำเจริญ โทร.042-485012 หรือไปรษณีย์อิเลคทรอนิก Tham_jaroen@hotmail>com