งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่งวนตำบลถ้ำเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่งในพื้นที่ นำบุคลากรออกพ่นหมอกควัน เพื่อป้องโรคไข้เลือดที่ระบาดในพื้นที่