นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 31 คน

เยี่ยมชม 11,799 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำเจริญ โครงพระยาบาลส่งเสริมสุภาพโนสวาง ออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไขเลือดออก

31 กรกฎาคม 2563 22 ครั้ง แมน ลายงาม แชร์  

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่งวนตำบลถ้ำเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่งในพื้นที่ นำบุคลากรออกพ่นหมอกควัน เพื่อป้องโรคไข้เลือดที่ระบาดในพื้นที่

เอกสารแนบ 7 ไฟล์
.373.22 KB   แสดงภาพ
.452.97 KB   แสดงภาพ
.336.49 KB   แสดงภาพ
.433.03 KB   แสดงภาพ
.451.04 KB   แสดงภาพ
.508.69 KB   แสดงภาพ
.503.23 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา