ตามที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโซ่พิสัยได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่ตำบลถ้ำเจริญ ร้องเรียนถึงสาเหตุการบำบัดนำเสียจากลานรับซื้อขี้ยางพารา และการก่อสร้างลุกล้ำเขตพื้นที่ทางหลวง  จึงได้มีหนังสือแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ให้ออกสอบสวนข้อเท็จจริง ตามคำสั่ง นั้น เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบท เจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าห้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำเจริญ พร้อมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และนำเสนอข้อเท็จจริงต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโซ่พิสัยต่อไป