กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการชำรุดเสียหายของถนนเพื่อการเกตรในเขตพื้นตำบลถ้ำเจริญ  เป็นเหตุประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรและขนถ่ายผลผลิตทางการเกตร จึงออกดำเนินการสำรวจข้อเท็จจริงเพื่อประมาณการการซ่อมแซมต่อไป