เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
การประชุมสภาเด็กและเยาวชน อำเภอโซ่พิสัย1626 ส.ค. 63
พ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน โรคไข้เลือดออก ณ บ้านถ้ำเจริญ หมู่ที่ 1926 ส.ค. 63
เรื่องทุกข์จากชาวบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำเจริญกรณี นำ้ท่วมขังถนนภายในหมู่บ้าน1126 ส.ค. 63
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน134 ส.ค. 63
ชาวภูไทตำบลถ้ำเจริญ เป็นตัวแทนอำเภอโซ่พิสัย เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันสถาปนาและงานของดีจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2563113 ส.ค. 63
ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม1231 ก.ค. 63
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ สำรวจเพื่อช่วยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในพื้นตำบลถ้ำเจริญ831 ก.ค. 63
สำรวจความเสียหายถนนลูกรังเพื่อดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม1131 ก.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับ กรมทางหลวงชนบท สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำเจริญ ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอโซ่พิสัย1931 ก.ค. 63
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำเจริญ โครงพระยาบาลส่งเสริมสุภาพโนสวาง ออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไขเลือดออก1231 ก.ค. 63
กองช่างออกซ่อมแซม สาธารณูปโภคพื้นฐาน ในพื้นที่ตำบลถ้ำเจริญ1231 ก.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสัการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 1331 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการหน่วยกู้ชีพขององค์การบริหาร่สวนตำบลถ้ำเจริญ 1131 ก.ค. 63
รายงานสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลถ้ำเจริญ ปีงบประมาณ 25631714 ก.ค. 63
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภารรัฐในปี พ.ศ. 25621614 ก.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ1813 ก.ค. 63
การเปิดโอกาสให้เกิดมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ2213 ก.ค. 63
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/t3gpkd1710 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ199 ก.ค. 63
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 2622 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB