เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง ขยายการชำระบภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง 256373 ก.ย. 63
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี82 ก.ย. 63
การประชุมสภาเด็กและเยาวชน อำเภอโซ่พิสัย1626 ส.ค. 63
การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25631226 ส.ค. 63
พ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน โรคไข้เลือดออก ณ บ้านถ้ำเจริญ หมู่ที่ 1926 ส.ค. 63
เรื่องทุกข์จากชาวบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำเจริญกรณี นำ้ท่วมขังถนนภายในหมู่บ้าน1126 ส.ค. 63
แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563146 ส.ค. 63
การดำเนินโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 124 ส.ค. 63
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน134 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น174 ส.ค. 63
ชาวภูไทตำบลถ้ำเจริญ เป็นตัวแทนอำเภอโซ่พิสัย เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันสถาปนาและงานของดีจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2563113 ส.ค. 63
ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม1231 ก.ค. 63
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขตำบลถ้ำเจริญ ปี 25631231 ก.ค. 63
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ สำรวจเพื่อช่วยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในพื้นตำบลถ้ำเจริญ831 ก.ค. 63
สำรวจความเสียหายถนนลูกรังเพื่อดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม1131 ก.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับ กรมทางหลวงชนบท สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำเจริญ ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอโซ่พิสัย1931 ก.ค. 63
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำเจริญ โครงพระยาบาลส่งเสริมสุภาพโนสวาง ออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไขเลือดออก1231 ก.ค. 63
กองช่างออกซ่อมแซม สาธารณูปโภคพื้นฐาน ในพื้นที่ตำบลถ้ำเจริญ1231 ก.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสัการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 1331 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการหน่วยกู้ชีพขององค์การบริหาร่สวนตำบลถ้ำเจริญ 1131 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB