นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 20 คน

เยี่ยมชม 11,577 คน

กองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

การประชุม คณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เพื่อพิจารณาจัดทำแผน ประจำปี งบประมาณ 2564

13 มกราคม 2564 25 ครั้ง จ่าเอกศรีอำพร ศรีป้อง แชร์  

นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาโครงการในการบรรจุเข้าในแผนดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปี 2564 วันที่ 12 มกราคม  2564  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ชั้นที่ 2  เวลา 13.30 น.

เอกสารแนบ 7 ไฟล์
สปสช..jpg172.02 KB   แสดงภาพ
สปสช.1.jpg142.13 KB   แสดงภาพ
สปสช.2.jpg147.50 KB   แสดงภาพ
สปสช.3.jpg180.22 KB   แสดงภาพ
สปสช.4.jpg214.05 KB   แสดงภาพ
สปสช.5.jpg161.70 KB   แสดงภาพ
สปสช.6.jpg156.86 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา