นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 86 คน

เยี่ยมชม 31,523 คน

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 ก.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แชร์  
13 ก.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ แชร์  
17 มิ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ แชร์  
2 ม.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่องเจตจำนงค์ในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ แชร์  
28 ต.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบบลถ้ำเจริญ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ แชร์  
2 พ.ค. 62ขอความร่วมมือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบแบบวัดการรับรู้ ของ ปปช. แชร์  
2 พ.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ แชร์  
4 ม.ค. 62ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา