นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 117 คน

เยี่ยมชม 26,012 คน

บทบาทและอำนาจหน้าที่
กดแถบสีฟ้าด้านล่างเพื่อดูบทบาทและอำนาจหน้าที่แต่ละส่วนงาน

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฏหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้
   (๑) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ำและทางบก
   (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
   (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
   (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
   (๗) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   (๘) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจําเป็นและสมควร

มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฏหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้
   (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
   (๒) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
   (๓) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ำ
   (๔) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
   (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
   (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
   (๗) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
   (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
   (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล
   (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
   (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
   (๑๒) การท่องเที่ยว
   (๑๓) การผังเมือง

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
   (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
   (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
   (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
   (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
   (5) การสาธารณูปการ
   (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
   (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
   (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
   (9) การจัดการศึกษา
   (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
   (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
   (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
   (14) การส่งเสริมกีฬา
   (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
   (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
   (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
   (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
   (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
   (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
   (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
   (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
   (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
   (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   (25) การผังเมือง
   (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
   (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
   (28) การควบคุมอาคาร
   (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ งานประชุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิก อบต. คณะกรรมการบริหาร งานเลือกตั้ง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี งานส่งเสริมปรับปรุงขยายพันธุ์พืช งานป้องกันรักษาโรคและศัตรูพืช งานสาธารณสุข งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานข้อมูลทางวิชาการ การดำเนินการอนุญาตต่างๆ และงานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน ดังนี้
1.1 งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานตรวจสอบภายใน
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานกิจการสภา
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนใด

1.2 งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
- งานงบประมาณ

1.3 งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ

1.4 งานส่งเสริมการเกษตร
- งานวิชาการเกษตร
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานส่งเสริมการการเกษตร

1.5 งานส่งเสริมปศุสัตว์
- งานข้อมูลวิชาการ
- งานบำบัดน้ำเสีย
- งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด

กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ- จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่งรายงานการเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสม การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

2.1 งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน

2.2 งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
- งานการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

2.4 งานทรัพย์สินและวัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและเขียนแบบ การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานบำรุง ซ่อม และจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมและการบำรุงรักษายานพาหนะ งานที่เกี่ยวข้องกับแผนงานการรักษา งานสถานที่ งานสาธารณะ แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

3.1 งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างบูรณะถนน
- งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ
- งานข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม

3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล

3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานระบายน้ำ

3.4 งานผังเมือง
- งานสำรวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา การวิเคราะห์ วิจัย การวางแผนการศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา แบ่งส่วนภายในราชการออกเป็น 3 งาน คือ

4.1 งานส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน
- งานข้อมูล
- งานประสานกิจกรรม
- งานส่งเสริมการศึกษา

4.2 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานติดตามและประเมินผล

4.3 งานสวัสดิการพัฒนาการ
- งานศูนย์เยาวชน
- งานการกีฬา
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

กองสวัสดิการสังคม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การส่งเสริมกีฬา การจัดให้มี และสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา ห้องสมุด สวนสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนภายในราชการออกเป็น 2 งาน คือ

5.1 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
-งานฝึกอบรมอาชีพ
-งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
-งานส่งเสริมทุกกลุ่ม