เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - บทบาทและหน้าที่

กดแถบสีฟ้าด้านล่างเพื่อดูบทบาทและอำนาจหน้าที่แต่ละส่วนงาน

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ งานประชุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิก อบต. คณะกรรมการบริหาร งานเลือกตั้ง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี งานส่งเสริมปรับปรุงขยายพันธุ์พืช งานป้องกันรักษาโรคและศัตรูพืช งานสาธารณสุข งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานข้อมูลทางวิชาการ การดำเนินการอนุญาตต่างๆ และงานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน ดังนี้

1.1 งานบริหารทั่วไป
   - งานสารบรรณ
   - งานบริหารงานบุคคล
   - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
   - งานตรวจสอบภายใน
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   - งานกิจการสภา
   - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
   - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
   - งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนใด

1.2 งานนโยบายและแผน
   - งานนโยบายและแผนพัฒนา
   - งานวิชาการ
   - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
   - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
   - งานงบประมาณ

1.3 งานกฎหมายและคดี
   - งานกฎหมายและนิติกรรม
   - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
   - งานข้อบัญญัติและระเบียบ

1.4 งานส่งเสริมการเกษตร
   - งานวิชาการเกษตร
   - งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
   - งานส่งเสริมการการเกษตร

1.5 งานส่งเสริมปศุสัตว์
   - งานข้อมูลวิชาการ
   - งานบำบัดน้ำเสีย
   - งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด

กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ- จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่งรายงานการเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสม การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

2.1 งานการเงิน
   - งานการเงิน
   - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
   - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
   - งานเก็บรักษาเงิน

2.2 งานบัญชี
   - งานการบัญชี
   - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
   - งานการเงินและงบทดลอง
   - งานแสดงฐานะทางการเงิน

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
   - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
   - งานพัฒนารายได้
   - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
   - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

2.4 งานทรัพย์สินและวัสดุ
   - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
   - งานพัสดุ
   - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและเขียนแบบ การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานบำรุง ซ่อม และจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมและการบำรุงรักษายานพาหนะ งานที่เกี่ยวข้องกับแผนงานการรักษา งานสถานที่ งานสาธารณะ แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

3.1 งานก่อสร้าง
   - งานก่อสร้างบูรณะถนน
   - งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ
   - งานข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม

3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
   - งานประเมินราคา
   - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
   - งานออกแบบและบริการข้อมูล

3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
   - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
   - งานไฟฟ้าสาธารณะ
   - งานระบายน้ำ

3.4 งานผังเมือง
   - งานสำรวจและแผนที่
   - งานวางผังพัฒนาเมือง
   - งานควบคุมทางผังเมือง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา การวิเคราะห์ วิจัย การวางแผนการศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา แบ่งส่วนภายในราชการออกเป็น 3 งาน คือ

4.1 งานส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน
   - งานข้อมูล
   - งานประสานกิจกรรม
   - งานส่งเสริมการศึกษา

4.2 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   - งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
   - งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก
   - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
   - งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   - งานติดตามและประเมินผล

4.3 งานสวัสดิการพัฒนาการ
   - งานศูนย์เยาวชน
   - งานการกีฬา
   - งานฝึกอบรมพัฒนาการ
   - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

กองสวัสดิการสังคม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การส่งเสริมกีฬา การจัดให้มี และสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา ห้องสมุด สวนสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนภายในราชการออกเป็น 2 งาน คือ

5.1 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
   - งานฝึกอบรมอาชีพ
   - งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
   - งานส่งเสริมทุกกลุ่มอาชีพดำเนินงาน

5.2 งานสังคมสงเคราะห์
   - งานสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา และคนพิการ
   - งานส่งเสริมสุขภาพ
   - งานข้อมูล

0.02s. 0.75MB