นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 108 คน

เยี่ยมชม 26,010 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vission)


“ เศรษฐกิจก้าวหน้าสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาสร้างสรรค์
ศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพลิกฟื้นชุมชนเข้มแข็ง ”
พันธกิจ (Mission)


1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. พัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน
3. ส่งเสริมด้านการศึกษา
4. ส่งเสริม/พัฒนาการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
5. ส่งเสริม/พัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
6. สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสให้มีความเท่าเทียมกันในสังคม
7. ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
8. พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9. ส่งเสริม/พัฒนาการสาธารณสุข
10. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
11. ส่งเสริมการรักษาประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
12. ส่งเสริม/พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ


ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาการบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ


1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ก่อสร้าง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน รางระบายน้ำ สะพาน
1.2 ก่อสร้าง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน
1.3 ขยายเขตไฟฟ้า
1.4 ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟส่องสว่าง
1.5 พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค
1.6 ก่อสร้าง บำรุงรักษา ซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
2.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
2.3 ส่งเสริมการสวัสดิการสังคม
2.4 ส่งเสริมการสาธารณสุข

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 การแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาได้มาตรฐานและทันสมัย
4.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาของนักเรียนในระดับก่อนวัยเรียน
4.3 พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4.4 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
4.5 ส่งเสริม สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
5.1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
5.2 บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
5.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมืองการปกครอง
6.1 ส่งเสริมการบริหารการเมืองการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล
6.2 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
6.3 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนที่ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว
6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย
เปลี่ยนภาษา