นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 52 คน

เยี่ยมชม 31,492 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายทองคำ พลสงคราม

  ประธานสภาอบต.ถ้ำเจริญ

  โทร.042-485012

 • นางพูลสุข นิลโคตร

  รองประธานสภาอบต.ถ้ำเจริญ

  โทร.042-485012สมาชิกสภา

 • นายอภินันท์ เชื้อคำจันทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายไพรัตน์ บุตรนนท์

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • ว่าง

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายปรีชา นนทะมาตย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสมใจ ธรรมขันธ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายประสิทธิ์ พลดงนอก

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายณัฐพล ต้นเพชร

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • ว่าที่ ร.ต.มงคล ลอยศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายกมล น้ำคำเขียว

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายอทธิกร อุทรักษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นางสำลี เกิดชัยภูมิ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายวิจิตร แก้วกัณหา

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายฉันทา มิเล

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • ว่าง

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายสยาม เถาว์ชาลี

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายสุภาพ อัคฮาด

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายบุญรวย ขิมนอก

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายศรีธาตุ มุทาพร

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นางบุญศรี คำตีบ

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายสำราญ สีเล

  ส.อบต. หมู่ที่ 12เปลี่ยนภาษา