นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 132 คน

เยี่ยมชม 26,007 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • รองปลัด รักษาราชการแทน

  ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ

 • นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร

  รองปลัด อบต.ถ้ำเจริญ

  061-1066696



สำนักปลัด

 • นางสาวพูลทรัพย์ ไพศาล

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางจริยา อุนาสี

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • จ่าเอกศรีอำพร ศรีป้อง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • จ.อ.ประภาษ ศรีกุลฮาด

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • จ.อ.ทนงศักดิ์ จริงวาจา

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

 • นายประยุทธ พรมแพง

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นางสาวราณี ยืนชีวิต

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 • นางสาวจริยาวดี บุญวิจิตร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายไสว นิลโคตร

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายอภิชัย ไกรสินธุ์

  พนักงานตกแต่งสวน

 • นายทวิกานต์ ยศคำลือ

  พนักงานขับรถขยะ

 • ว่าง

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายสมัย อุทัยบุรม

  พนักงานประจำรถขยะ

 • นายรสสุรินทร์ วงชารี

  พนักงานประจำรถขยะ

 • ว่าง

  พนักงานประจำรถขยะ

 • นายภานุเดช เศษสุ

  พนักงานดับเพลิง

 • นายสุเทียรชัย ใจฉวะ

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 • นายยงยุทธ ไพศาล

  คนงานทั่วไป

 • นายพูลศักดิ์ ประเสริฐถา

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวจุฑามาศ ศรีทวีกาศ

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวดรุณี โทขันธ์

  แม่บ้าน

กองคลัง

 • นางสาวศริณทรา อาจวิชัย

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวธัญวลัย มาตรา

  นักวิชาการคลังชำนาญการ

 • นางสาวสุปราการณ์ มีเงิน

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 • นางสาววิภาวี อาจทุมมา

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวพรมนัส สุวรรณไตย์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวลวณากร ไชยยงค์

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 • นางสาววรรณภา รัตนวงค์

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • นางสาวอรกัญญา ดีเจริญ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

 • นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร

  รองปลัด รรก.ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายภูชิต พลอาษา

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • จ.อ.มลตรี ตีระสี

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายอนุชิต ชาลีสิงห์

  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

 • นายอภิรัฐ สุ่มสา

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • ว่าง

  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 • นายไกรสีห์ คำควร

  ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

กองการศึกษาฯ

 • นายอภิศักดิ์ จันทะวงษ์ศรี

  รรก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นายอภิศักดิ์ จันทะวงษ์ศรี

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • นางนิตยา ถมมาศ

  ครู

 • นางสุจิต ซื่อสัตย์

  ครู

 • นางวรรณเพ็น มุทาพร

  ครู

 • นางสาวภัทราภา แสงกล้า

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางบุญฮู้ สุวรรณไตย์

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางใบพร อุทุมมา

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางบานเย็น พลอินทร์

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางวราภรณ์ ดีปาน

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสาวรุจกาญจน์ ร่องนิการ

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางลำพึง วรรณพราหมณ์

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางบังอร ศรีชม

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสาววลัยพร สว่างวงค์

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสาวสาวิตรี ศรีทวีกาศ

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสาวภารดี อาปะมากา

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

 • นางสาววนิดา สิงขรอาจ

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

กองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวสิริพัตร์ บุปผามาตะนัง

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวปวีณ์สุดา ทาตา

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นายธงชัย พุฒพิลา

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน



เปลี่ยนภาษา