เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน1322
แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ130
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล115
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ114
หลักเกณฑ์และเงี่ือนไขการบริหารงานบุคคล (การการบรรจุแต่งตั้ง การรับโอน การย้าย)115

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB