เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน133
แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ112
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล13
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ13
หลักเกณฑ์และเงี่ือนไขการบริหารงานบุคคล (การการบรรจุแต่งตั้ง การรับโอน การย้าย)13

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB