เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน1312
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 1119
ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 5 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)224
แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ124
แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหา่รส่วนตำบลถ้ำเจริญ128
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 327
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) 349
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )261
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล112
การรายงานการติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562755
ประกาศใช้แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ปีงบประมาณ 2563689
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ110
หลักเกณฑ์และเงี่ือนไขการบริหารงานบุคคล (การการบรรจุแต่งตั้ง การรับโอน การย้าย)110
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร112
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ14111
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561170
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)253
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ (พ.ศ.2561-2565)1255
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25621103

ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB