นายอภิศักดิ์  จันทรโคตร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2564  เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันที่ 9  กุมภาพันธ์  2564  ณ  ห้องประชุมสสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ