นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 123 คน

เยี่ยมชม 26,024 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 เม.ย. 64คู่มือการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ งานสารณบรรณ แชร์  
9 ก.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
9 ก.ค. 63ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ แชร์  
9 ก.ค. 63หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ แชร์  
2 ก.ค. 63คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน แชร์  
24 มิ.ย. 63คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
10 ม.ค. 60ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา