นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 26 คน

เยี่ยมชม 11,770 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง

9 กรกฎาคม 2563 40 ครั้ง แมน ลายงาม แชร์  

1. ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 เส้นหลังโรงเรียนิ  

2.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2  เส้นหลังคุ้ม 8

3. ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 เส้นทาง (คุฯกำชัย-แม่มี) 

4. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 เส้นทางหนองเอียด-สุดทาง

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
.398.85 KB ดาวน์โหลด
.404.33 KB ดาวน์โหลด
.400.66 KB ดาวน์โหลด
.402.48 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา