เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ แบบมาตรฐาตร ถนน คสล.หมู่ 2,3,6 และใบเสนอราคางานก่อสร้าง1229 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง 249 ก.ค. 63
แผนจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบบลถ้ำเจริญ2622 มิ.ย. 63
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563141 พ.ค. 63
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563101 เม.ย. 63
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563102 มี.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางไปวัดป่าโคกกระแช 6526 ก.พ. 63
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563113 ม.ค. 63
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5,7,8,124912 พ.ย. 62
ประกาศราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 9 เส้นที่ 24831 ต.ค. 62
ประกาศราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 10 เส้นทางบ้าน นายสราวุฒิ-หลังผายห้วยต้อน4631 ต.ค. 62
ประกาศราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 106331 ต.ค. 62
ประกาศราคาก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านห้วยสะอาด หมู่ที่ 4 เส้นที่ 17031 ต.ค. 62
ประกาศราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ถ้ำเจริญ4431 ต.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ7310 ก.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ8925 ก.ค. 62
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านศรีนาวา หมู่ที่ 57110 ก.ค. 62
ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 25510 ก.ค. 62
ประกาศแก้ไขราคากลาง5721 มิ.ย. 62
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา8618 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB