นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 30 คน

เยี่ยมชม 11,796 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.4 ,9,12

30 พฤศจิกายน 2563 13 ครั้ง จ่าเอกศรีอำพร ศรีป้อง แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
ราคากลางรางระบายน้ำ คสล. ม.12.pdf154.73 KB ดาวน์โหลด
ราคากลางรางระบายน้ำ ม.4.pdf174.56 KB ดาวน์โหลด
ราคากลางรางระบายน้ำ ม.9.pdf149.75 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา