นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 11,776 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทรัพย์อุดม หมู่ที่ 11

28 ธันวาคม 2563 5 ครั้ง จ่าเอกศรีอำพร ศรีป้อง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุก ม.11(1).pdf614.71 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา