เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562122
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 118
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน221
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ปี 2563113
รายงานสถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่118

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB