เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าว ของทางราชการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540112
คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานเรื่องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ215
รายงานสถิติการให้บริการ รอปี งบประมาณ2563 (ตุลาคม-พฤษภาคม 2563 )114
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล114
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563113
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ114
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ116
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน115
แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง 717
คูมือการปฏิบัติงานสารบรรณ121
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น115
รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน215
คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ584
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ทีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561148
คำร้องทั่วไป156
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ116

ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB