เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563115
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ117
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ118
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน118
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น121
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ119

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB