นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 63 คน

เยี่ยมชม 18,871 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย ห่างจากที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย ถึงเขตตำบล 15 กิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่ห่างที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย 2 กิโลเมตร


อาณาเขตติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญมีพื้นที่รวมประมาณ 48 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,112 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบล ดังต่อไปนี้

ทิศเหนือติดต่อกับพื้นที่ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
ทิศใต้ติดต่อกับพื้นที่ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
ทิศตะวันออกติดต่อกับพื้นที่ตำบลนาสวรรค์และตำบลคำนาดี อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ทิศตะวันตกติดต่อกับพื้นที่ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปตำบลถ้ำเจริญ เป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับเนิน มีแหล่งน้ำประมาณ 20 % ของเนื้อที่ทั้งหมด พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทำการเกษตร ทำนา ทำสวนยางพารา


จำนวนประชากรในตำบล
จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวน
ครัวเรือน
ขนาดของ
หมู่บ้าน
1บ้านถ้ำเจริญ5975711,168303ใหญ่
2บ้านหนองแวง408402810206กลาง
3บ้านโนนสวาง 424417841248กลาง
4บ้านห้วยสะอาด457454911262กลาง
5บ้านศรีนาวา287279566163กลาง
6บ้านโคกงาม278262540149กลาง
7บ้านขี้เหล็กน้อย194189383109กลาง
8บ้านโคกกระแช374370744206กลาง
9บ้านห้วยสะอาด398459857199กลาง
10บ้านโนนสวางใต้ 361359720190กลาง
11บ้านทรัพย์อุดม15717533286เล็ก
12บ้านโคกกระแช247243490115เล็ก
รวม4,182 4,1808,3622,236

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 จาก สำนักทะเบียนอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

เปลี่ยนภาษา