นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 107 คน

เยี่ยมชม 18,875 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

ตำบลถ้ำเจริญ มีถนนสายสำคัญที่ใช้สัญจรภายในตำบลและระหว่างตำบลประกอบด้วย ถนนลาดยางจำนวน 4 สาย ถนนดินลูกรัง/ดิน จำนวน 5 สาย โดยถนนแต่ละสายมีสภาพถนน ดังนี้

ถนนสภาพถนน
ถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้าน
1.ทางหลวงหมายเลข 5004 ระยะทางประมาณ 23 กม. ขนาด 2 ช่องจราจร สภาพดี
2.สายบ้านถ้ำเจริญ – บ้านสามแยกศรีชมภูระยะทางประมาณ 500 ม. ขนาด 2 ช่องจราจร สภาพดี
3.สายบ้านทรัพย์อุดม – บ้านโนนสวาง ระยะทางประมาณ 5 กม. ผิวจราจรอยู่ในสภาพดีมาก
4.สายบ้านห้วยสะอาด – บ้านโคกกระแช ระยะทางประมาณ 7 กม. ผิวจราจรอยู่ในสภาพดี สลับขรุขระ
5. สายบ้านถ้ำเจริญ – ทรัพย์อุดม ระยะทางประมาณ 500 ม. ผิวจราจรอยู่ในสภาพดี
ถนนลูกรัง/ดิน ระหว่างหมู่บ้าน
1.สายบ้านโคกกระแช – บ้านศรีนาวา ระยะทางประมาณ 3 กม. ขนาดวามกว้าง 5 เมตร สภาพมีคลื่นเล็กๆตลอดเส้นทาง
2.สายบ้านห้วยสะอาด – บ้านศรีนาวา ระยะทางประมาณ 3 กม. ขนาดวามกว้าง 5 เมตร สภาพดีมี มีคลื่นเล็กน้อย
ถนนคอนกรีตระหว่างหมู่บ้าน
1. สายบ้านห้วยสะอาด – บ้านถ้ำเจริญระยะทางประมาณ 2 กม. ผิวจราจรอยู่ในสภาพดี
ถนนระหว่างตำบล
1. ถนนคอนกรีตสายบ้านโนนสวาง – บ้านศรีอุบล (ต.เหล่าทอง)
ระยะทางประมาณ 700 ม.
ผิวจราจรอยู่ในสภาพดี ขรุขระเล็กน้อย
2. ถนนลาดยางสายบ้านทรัพย์อุดม – บ้านสามแยก (ต. ศรีชมภู)
ระยะทางประมาณ 500 ม.
ผิวจราจรอยู่ในสภาพดีมาก
3. ถนนลาดยางสายบ้านโคกกระแซ – บ้านนาสวรรค์(ต.นาสวรรค์ อ.เมืองฯ)
ระยะทางประมาณ 5 กม.
ผิวจราจรอยู่ในสภาพดี ขรุขระเล็กน้อย
4. ถนนลาดยางสายบ้านห้วยสะอาด – บ้านโนนคำ (ต. คำแก้ว)
ระยะทางประมาณ 5 กม.
ผิวจราจรอยู่ในสภาพดีมาก
5. ถนนดิน/ลูกรังสายบ้านหนองแวง – บ้าน(ต.สมสนุก อ.ปากคาด)
ระยะทางประมาณ
ผิวจราจรอยู่ในสภาพดี ขรุขระเล็กน้อย

การไฟฟ้า ประปา และบ่อบาดาลสาธารณะ

ตำบลถ้ำเจริญมีไฟฟ้าใช้ ทุกหมู่บ้าน รวม 12 หมู่บ้าน ตำบลถ้ำเจริญมีประปาหมู่บ้านใช้จำนวน 9 แห่ง ดังนี้

ลำดับที่     ชื่อหมู่บ้าน    รูปแบบประปาประเภทประปา
1 หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำเจริญ ประปาผิวดินขนาดใหญ่ ประปาของหมู่บ้าน
2 หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง ประปาผิวดินขนาดเล็ก ประปาของหมู่บ้าน
3หมู่ที่ 3 บ้านโนนสวาง ประปาผิวดินขนาดใหญ่ ประปาของหมู่บ้าน
4หมู่ที่ 4 บ้านห้วยสะอาด ใช้ร่วมกับ หมู่ที่ 9 ประปาของหมู่บ้าน
5หมู่ที่ 5 บ้านศรีนาวา ประปาผิวดินขนาดใหญ่ ประปาของ อบต.ถ้ำเจริญ
6หมู่ที่ 6 บ้านโคกงาม ประปาผิวดินขนาดกลาง ประปาของหมู่บ้าน
7หมู่ที่ 7 บ้านขี้เหล็กน้อย ประปาขุดเจาะขนาดเล็ก ประปาของหมู่บ้าน
8หมู่ที่ 8 บ้านโคกกระแซ ประปาขุดเจาะขนาดใหญ่ ประปาของหมู่บ้าน
9หมู่ที่ 9 บ้านห้วยสะอาด ประปาผิวดินขนาดใหญ่ ประปาของหมู่บ้าน
10หมู่ที่ 10 บ้านโนนสวาง ใช้ร่วมกับ หมู่ที่ 3 ประปาของหมู่บ้าน
11หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์อุดม ประปาผิวดินขนาดเล็ก ประปาของ อบต.ถ้ำเจริญ
12หมู่ที่ 12 บ้านโคกกระแซพัฒนา ใช้ร่วมกับ หมู่ที่ 8 ประปาของหมู่บ้าน

แหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ลำดับที่ ชื่อแหล่งน้ำ ชื่สถานที่ตั้ง     สภาพแหล่งน้ำ เนื้อที่ (ไร่)
1 ห้วยขี้เกีย,อ่างเก็บน้ำถ้ำเจริญ หมู่ที่ 1 สามารถเก็บน้ำได้ ฤดูแล้งน้ำน้อย 5
2 อ่างเก็บน้ำศรีชมภู หมู่ที่2 สามารถเก็บน้ำได้ ฤดูแล้งน้ำน้อย 6
3ห้วยต้อน หมู่ที่3,หมู่ที่10 สามารถเก็บน้ำได้ ฤดูแล้งน้ำน้อย 6
4ห้วยหินดานหมู่ที่4 สามารถเก็บน้ำได้ ฤดูแล้งน้ำน้อย30
5อ่างเก็บน้ำวังถ้ำ หมู่ที่5 สามารถเก็บน้ำได้ ฤดูแล้งน้ำน้อย 10
6ห้วยอีจน หมู่ที่4,หมู่ที่6,หมู่ที่9 สามารถเก็บน้ำได้ ฤดูแล้งน้ำน้อย 4
7อ่างเก็บน้ำหนองขี้เหล็ก หมู่ที่7 สามารถเก็บน้ำได้ ฤดูแล้งน้ำน้อย 10
8ห้วยโป่ง หมู่ที่4,หมู่ที่6,หมู่ที่8,หมู่ที่9 สามารถเก็บน้ำได้ ฤดูแล้งน้ำน้อย 20
9ห้วยหัวช้าง หมู่ที่9 สามารถเก็บน้ำได้ ฤดูแล้งน้ำน้อย 15
10ห้วยคำแก้ว+ห้วยต้อน หมู่ที่10 สามารถเก็บน้ำได้ ฤดูแล้งน้ำน้อย 30
11อ่างเก็บน้ำทรัพย์อุดม หมู่ที่11 สามารถเก็บน้ำได้ ฤดูแล้งน้ำน้อย 5
12ห้วยเนียม หมู่ที่9 สามารถเก็บน้ำได้ ฤดูแล้งน้ำน้อย 10
เปลี่ยนภาษา