เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

ตำบลถ้ำเจริญ มีถนนสายสำคัญที่ใช้สัญจรภายในตำบลและระหว่างตำบลประกอบด้วย ถนนลาดยางจำนวน 4 สาย ถนนดินลูกรัง/ดิน จำนวน 5 สาย โดยถนนแต่ละสายมีสภาพถนน ดังนี้

ถนนสภาพถนน
ถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้าน
1.ทางหลวงหมายเลข 5004 ระยะทางประมาณ 23 กม. ขนาด 2 ช่องจราจร สภาพดี
2.สายบ้านถ้ำเจริญ – บ้านสามแยกศรีชมภูระยะทางประมาณ 500 ม. ขนาด 2 ช่องจราจร สภาพดี
3.สายบ้านทรัพย์อุดม – บ้านโนนสวาง ระยะทางประมาณ 5 กม. ผิวจราจรอยู่ในสภาพดีมาก
4.สายบ้านห้วยสะอาด – บ้านโคกกระแช ระยะทางประมาณ 7 กม. ผิวจราจรอยู่ในสภาพดี สลับขรุขระ
5. สายบ้านถ้ำเจริญ – ทรัพย์อุดม ระยะทางประมาณ 500 ม. ผิวจราจรอยู่ในสภาพดี
ถนนลูกรัง/ดิน ระหว่างหมู่บ้าน
1.สายบ้านโคกกระแช – บ้านศรีนาวา ระยะทางประมาณ 3 กม. ขนาดวามกว้าง 5 เมตร สภาพมีคลื่นเล็กๆตลอดเส้นทาง
2.สายบ้านห้วยสะอาด – บ้านศรีนาวา ระยะทางประมาณ 3 กม. ขนาดวามกว้าง 5 เมตร สภาพดีมี มีคลื่นเล็กน้อย
ถนนคอนกรีตระหว่างหมู่บ้าน
1. สายบ้านห้วยสะอาด – บ้านถ้ำเจริญระยะทางประมาณ 2 กม. ผิวจราจรอยู่ในสภาพดี
ถนนระหว่างตำบล
1. ถนนคอนกรีตสายบ้านโนนสวาง – บ้านศรีอุบล (ต.เหล่าทอง)
ระยะทางประมาณ 700 ม.
ผิวจราจรอยู่ในสภาพดี ขรุขระเล็กน้อย
2. ถนนลาดยางสายบ้านทรัพย์อุดม – บ้านสามแยก (ต. ศรีชมภู)
ระยะทางประมาณ 500 ม.
ผิวจราจรอยู่ในสภาพดีมาก
3. ถนนลาดยางสายบ้านโคกกระแซ – บ้านนาสวรรค์(ต.นาสวรรค์ อ.เมืองฯ)
ระยะทางประมาณ 5 กม.
ผิวจราจรอยู่ในสภาพดี ขรุขระเล็กน้อย
4. ถนนลาดยางสายบ้านห้วยสะอาด – บ้านโนนคำ (ต. คำแก้ว)
ระยะทางประมาณ 5 กม.
ผิวจราจรอยู่ในสภาพดีมาก
5. ถนนดิน/ลูกรังสายบ้านหนองแวง – บ้าน(ต.สมสนุก อ.ปากคาด)
ระยะทางประมาณ
ผิวจราจรอยู่ในสภาพดี ขรุขระเล็กน้อย0.02s. 0.75MB