นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 160 คน

เยี่ยมชม 26,040 คน

สภาพสังคม

ศาสนา

ด้านสถาบันและองค์กรทางศาสนา (วัด) จำนวน 13 แห่ง ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อวัด / สำนักสงฆ์ที่ตั้ง
1วัดถ้ำศรีชมภู หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำเจริญ
2วัดถ้ำจ้อง หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำเจริญ
3วัดโนนตะเคียน หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง
4วัดสว่างระดาราม หมู่ที่ 3 บ้านโนนสวาง
5วัดไพรสนวนาราม หมู่ที่ 4 บ้านห้วยสะอาด
6วัดโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 บ้านศรีนาวา
7วัดสันติธรรมวนาราม หมู่ที่ 6 บ้านโคกงาม
8วัดห้วยทรายทอง หมู่ที่ 7 บ้านขี้เหล็กน้อย
9วัดป่าโคกกระแซ หมู่ที่ 8 บ้านโคกกระแซ
10วัดดานนิมุติธรรม หมู่ที่ 9 บ้านห้วยสะอาด
11วัดศิริชัยวนาราม หมู่ที่ 10 บ้านโนนสวาง
12วัดทรัพย์อุดมวนาราม หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์อุดม
13วัดบ้านโคกกระแช หมู่ที่ 12 บ้านโคกกระแซพัฒนา


การศึกษา
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้จำนวน (แห่ง)
โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส 2 แห่ง) 6
โรงเรียนมัธยมศึกษา 0
ศูนย์การเรียนชุมชน 1
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 3
พื้นที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 12
หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 12
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 1


สาธารณสุข
ลำดับที่ โรงพยาบาลชุมชนที่ตั้ง
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำเจริญ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสะอาด
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนสวาง หมู่ที่ 10 บ้านโนนสวาง


การสงเคราะห์

ประชาชนที่ได้รับการสงเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ดังนี้

ประเภท จำนวน (คน)ผู้ได้รับการสงเคราะห์ (คน)
ผู้สูงอายุ 841 841
ผู้พิการ 173 173
ผู้ป่วยเอดส์ 4 4
รวม 1,018 1,018

ข้อมูล ณ วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 จาก ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ

เปลี่ยนภาษา