เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า ประปา และบ่อบาดาลสาธารณะ

ตำบลถ้ำเจริญมีไฟฟ้าใช้ ทุกหมู่บ้าน รวม 12 หมู่บ้าน ตำบลถ้ำเจริญมีประปาหมู่บ้านใช้จำนวน 9 แห่ง ดังนี้

ลำดับที่     ชื่อหมู่บ้าน    รูปแบบประปาประเภทประปา
1 หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำเจริญ ประปาผิวดินขนาดใหญ่ ประปาของหมู่บ้าน
2 หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง ประปาผิวดินขนาดเล็ก ประปาของหมู่บ้าน
3หมู่ที่ 3 บ้านโนนสวาง ประปาผิวดินขนาดใหญ่ ประปาของหมู่บ้าน
4หมู่ที่ 4 บ้านห้วยสะอาด ใช้ร่วมกับ หมู่ที่ 9 ประปาของหมู่บ้าน
5หมู่ที่ 5 บ้านศรีนาวา ประปาผิวดินขนาดใหญ่ ประปาของ อบต.ถ้ำเจริญ
6หมู่ที่ 6 บ้านโคกงาม ประปาผิวดินขนาดกลาง ประปาของหมู่บ้าน
7หมู่ที่ 7 บ้านขี้เหล็กน้อย ประปาขุดเจาะขนาดเล็ก ประปาของหมู่บ้าน
8หมู่ที่ 8 บ้านโคกกระแซ ประปาขุดเจาะขนาดใหญ่ ประปาของหมู่บ้าน
9หมู่ที่ 9 บ้านห้วยสะอาด ประปาผิวดินขนาดใหญ่ ประปาของหมู่บ้าน
10หมู่ที่ 10 บ้านโนนสวาง ใช้ร่วมกับ หมู่ที่ 3 ประปาของหมู่บ้าน
11หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์อุดม ประปาผิวดินขนาดเล็ก ประปาของ อบต.ถ้ำเจริญ
12หมู่ที่ 12 บ้านโคกกระแซพัฒนา ใช้ร่วมกับ หมู่ที่ 8 ประปาของหมู่บ้าน

แหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ลำดับที่ ชื่อแหล่งน้ำ ชื่สถานที่ตั้ง     สภาพแหล่งน้ำ เนื้อที่ (ไร่)
1 ห้วยขี้เกีย,อ่างเก็บน้ำถ้ำเจริญ หมู่ที่ 1 สามารถเก็บน้ำได้ ฤดูแล้งน้ำน้อย 5
2 อ่างเก็บน้ำศรีชมภู หมู่ที่2 สามารถเก็บน้ำได้ ฤดูแล้งน้ำน้อย 6
3ห้วยต้อน หมู่ที่3,หมู่ที่10 สามารถเก็บน้ำได้ ฤดูแล้งน้ำน้อย 6
4ห้วยหินดานหมู่ที่4 สามารถเก็บน้ำได้ ฤดูแล้งน้ำน้อย30
5อ่างเก็บน้ำวังถ้ำ หมู่ที่5 สามารถเก็บน้ำได้ ฤดูแล้งน้ำน้อย 10
6ห้วยอีจน หมู่ที่4,หมู่ที่6,หมู่ที่9 สามารถเก็บน้ำได้ ฤดูแล้งน้ำน้อย 4
7อ่างเก็บน้ำหนองขี้เหล็ก หมู่ที่7 สามารถเก็บน้ำได้ ฤดูแล้งน้ำน้อย 10
8ห้วยโป่ง หมู่ที่4,หมู่ที่6,หมู่ที่8,หมู่ที่9 สามารถเก็บน้ำได้ ฤดูแล้งน้ำน้อย 20
9ห้วยหัวช้าง หมู่ที่9 สามารถเก็บน้ำได้ ฤดูแล้งน้ำน้อย 15
10ห้วยคำแก้ว+ห้วยต้อน หมู่ที่10 สามารถเก็บน้ำได้ ฤดูแล้งน้ำน้อย 30
11อ่างเก็บน้ำทรัพย์อุดม หมู่ที่11 สามารถเก็บน้ำได้ ฤดูแล้งน้ำน้อย 5
12ห้วยเนียม หมู่ที่9 สามารถเก็บน้ำได้ ฤดูแล้งน้ำน้อย 100.02s. 0.75MB